Ks. Proboszcz Otton Szymków z dokumentami z okazji Jubileuszu 800-lecia konsekracji strzeleńskiej świątyni, na krótko przed wmurowaniem ich pod mensę ołtarzową. Fot. Damian Rybak.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ks. Kan. Ottona Szymków. W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. w kancelarii parafialnej Pani Maria odebrała telefon od ordynatora szpitala w Słupcy – „o godzinie 13:35 zmarł ks. proboszcz waszej parafii”. Zapadła cisza… Z Panem Józefem, organistą poszliśmy włączyć dzwony do kościoła…

Śp. Ksiądz Otton Szymków był: wieloletnim proboszczem parafii Św. Trójcy w Strzelnie, dziekanem dekanatu strzeleńskiego, kanonikiem gremialnym Kapituły przy Kolegiacie p.w. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników, kapelanem Rodziny Katyńskiej Ziemi Mogileńskiej, kapelanem szpitala w Strzelnie, podporucznikiem Wojska Polskiego, Honorowym Obywatelem Miasta Strzelna.

Ks. Otton urodził się 20 stycznia 1942 r. w miejscowości Lisowce na Ukrainie (dawne województwo tarnopolskie) jako syn Antoniego i Zuzanny. Po przejęciu tych ziem przez Związek Radziecki cała rodzina Szymków (rodzice, Otton, siostry Apolonia i Izabela) została repatriowana do Polski i zamieszkała w Wielkopolsce – miejscowość Łopienno, w powiecie gnieźnieńskim, gmina Mieleszyn. Po skończeniu szkoły średniej (Technikum Rolnicze) Otton Szymków rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, które ukończył w 1983 r. W trakcie studiów odbywał służbę wojskową w Jednostce Transportowej Wojska Polskiego we Wrocławiu (1962-1964), oraz wyjechał do pracy do Kanady. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Romana Andrzejewskiego w kościele klasztornym p.w. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim – 11 czerwca 1983 r.

Jako wikariusz posługiwał w dwóch parafiach: w Kłecku w parafii p.w. Św. Jerzego i Św. Jadwigi (1983-1986) i Powidzu w parafii p.w. św. Mikołaja (1986-1987). Po zaledwie czterech latach został proboszczem i administratorem w Rechcie – parafia p.w. św. Barbary, zaledwie kilka km od Strzelna. Tam dał się poznać jako pracowity kapłan, doskonały budowlaniec, organizator i zarządca parafii. W zaledwie kilka lat (do 1994 r.) w dużym stopniu wyremontował drewnianą świątynię, pobudował piętrową plebanię, założył cmentarz parafialny i uporządkował otoczenie kościoła. Następnie powrócił do Powidza, już jako proboszcz (1994-1997), gdzie przez trzy lata zdołał zrobić jeszcze więcej. W tym krótkim czasie m.in. pobudował dwie kaplice (w Wylatkowie, oraz sporych rozmiarów w Wiekowie), rozpoczął remont głównego kościoła i adaptację ogrodów na cele turystyczno-rekreacyjne.

Czy można wykazać się jeszcze bardziej…? Nie zdążył wszystkiego co planował tam dokończyć, gdyż dekretem Metropolity Gnieźnieńskiego Ks. Abp. Henryka Muszyńskiego od 1 lipca 1997 r. rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. Trójcy w Strzelnie. Wiedział, że tutaj czeka go jeszcze trudniejsze zadanie, wiedział też ksiądz Arcybiskup, że to On podoła temu zadaniu. Dodatkowo jednak rozpoczął i ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe z konserwacji zabytków na UMK w Toruniu.

Od samego początku jak proboszcz podjął się trudu renowacji i rewitalizacji romańskich zabytków w kompleksie ponorbertańskim w Strzelnie zgodnie z ogólnopolskim programem „Polonia Romanica”. W latach 1998 – 2001 prowadzone były prace na zewnętrznych elewacjach kompleksu oraz dachów wszystkich budynków. Dzięki staraniom ks. Proboszcza w tym czasie uzyskane zostały niebagatelne fundusze w kwocie ponad 2 mln. zł na konserwację całego wnętrza Bazyliki Św. Trójcy. Prace te decyzją konserwatora zabytków miały na celu tzw. romanizację kościoła, czyli przywrócenie charakteru XII-wiecznej romańskiej budowli, jednak dzięki uporowi ks. Ottona odrestaurowano i pozostawiono zabytkowe wyposażenie z epoki gotyku i baroku. Prace te kosztowały wiele wysiłku i nakładów, jednak nie wszystko w tym czasie zostało odrestaurowane.

Ks. Proboszcz swoim uporem i charyzmą nie zaprzestał działalności i pozyskując kolejne środki z funduszów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego i funduszów unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lokalnych fundacji i stowarzyszeń oraz sponsorów. Dzięki tym staraniom zostały odrestaurowane i przywrócone do pierwotnego blasku elementy wyposażenia (konfesjonały, ołtarz główny, ołtarz w kaplicy Serca Bożego, epitafium książąt kujawskich, belka ukrzyżowania nad prezbiterium, balustrada chóru, organy niemieckiej firmy Wilhelm Sauer z Frankfurtu nad Odrą, epitafium Ks. Prepozyta Jaskólskiego, ołtarz z kaplicy św. Norberta, oraz wiele innych mniejszych prac remontowo-konserwatorskich a także feretronów, rzeźb i obrazów) oraz polichromie ścienne wnętrza świątyni (zakrystia, sklepienia wież zachodnich, absyda prezbiterium, kaplica Serca Bożego i św. Restytuta).

Równocześnie trwały prace przy drugim kościele – romańskiej rotundzie św. Prokopa – jednym z najcenniejszych zabytków tej epoki w Polsce (zewnątrz i wewnątrz oraz ruchome wyposażenie kościoła).

W ostatnich latach, dzięki pozyskanym sporym dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, zostały wykonane prace polegające na przywróceniu historycznego poziomu dziedzińca przed kościołami i klasztorem, dokończenie elewacji barokowej fasady zachodniej kościoła św. Trójcy, elewacje zewnętrzne dworu prepozyta (plebani) oraz konserwacja i restauracja historycznego wyposażenia wewnątrz świątyni. Podczas tych prac odrestaurowano i wymalowano całe wnętrze kościoła, odkryto także i poddano pracom konserwatorskim malowidła w kaplicy św. Norberta.

Oprócz prac remontowych kościołów ks. Proboszcz zaproponował i podjął się rewitalizacji wzgórza poklasztornego, przywracając m.in. od strony wschodniej park i ogrody norbertańskie. Wychodząc naprzeciw prośbą i sugestiom parafian ks. Proboszcz uporządkował drzewostan, kaplicę, ganki i ogrodzenia na obydwu cmentarzach oraz przywrócił i odrestaurował wiele zabytkowych kapliczek i krzyży na terenie miasta i okolicznych wiosek. Nieustannie jako kapelan opiekował się kaplicą w szpitalu strzeleńskim oraz kaplicą we wsi Łąkie. Oprócz prac konserwatorskich i remontowych prowadzi on także nieustannie działalność duszpasterską, charytatywną, kulturalną i społeczną.

W gorliwej posłudze duszpasterskiej objął swoją opieką całą rodzinę parafialną codziennie głosząc Słowo Boże i sprawując święte Sakramenty. Pełniąc funkcję dziekana dekanatu strzeleńskiego koordynował działalność duszpasterzy, posługujących w różnych parafiach. W szczególny sposób poświęcił swoją uwagę  rodzinom i narzeczonym w ramach działania Poradnictwa Rodzinnego. Z dużą atencją poświęcił swoją uwagę pracy z młodzieżą, która uczyła się na Prymasowskim Uniwersytecie Ludowym, zdobywając wiedzę i kształtując swoją osobowość według wartości chrześcijańskich. Jako dziekan wspierał działalność edukacyjną podejmując ścisłą współpracę między parafią a placówkami oświatowymi całego dekanatu. Angażował się w działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych i biblioteki parafialnej. Jako diecezjalny Duszpasterz Rolników rozpoczął działalność Klubu Dobrego Rolnika, która swoim obszarem objęła całe Kujawy Zachodnie, dając możliwość tym samym wdrażania najnowszych technologii w dziedzinie rolnictwa. Zgodnie z nauką Kościoła, w obrębie działalności parafialnego zespołu Caritas otoczył opieką najuboższych i najbardziej potrzebujących. Wrażliwy na dobro każdej osoby zainicjował Klub Anonimowych Alkoholików angażując się w ich walkę z nałogiem i przeciwdziałając patologiom społecznym.

Oprócz powyższych inicjatyw ks. Kanonik przyczynił się do rozwoju działalności pożytku publicznego na terenie nie tylko parafii, ale całego miasta. Wśród nich znajdują się następujące przedsięwzięcia:

  • kulturalno-turystyczne: organizacja koncertów, konkursów, plenerów malarskich i rzeźbiarskich, widowisk historycznych z zaangażowaniem grup rekonstrukcyjnych, wystaw, festynów dla dzieci itp. poprzez Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława działające przy parafii (był również głównym inicjatorem powstania w/w muzeum),
  • edukacyjne: organizacja warsztatów plastycznych i historycznych dla młodzieży, warsztatów rękodzieła dla dorosłych, wykładów historycznych, itp. (poprzez Muzeum),
  • teatralno-ewangelizacyjne: organizacja Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej, Jasełka, Noc Świętych poprzez parafialną grupę teatralno-liturgiczną i wsparcie ks. wikariuszy,
  • Ks. Kanonik dużą uwagę przykładał do organizacji: Konkursu Palm Wielkanocnych, Dożynek, Stołów Wielkanocnych, Dni Norbertańskich, historycznych i patriotycznych rocznic oraz wielu innych wydarzeń.

Jako ks. proboszcz strzeleńskiej parafii otrzymał wiele wyróżnień i medali, do najważniejszych możemy zaliczyć:

  • 16 października 2016 r. z rąk wicemarszałka Dariusza Kurzawy otrzymał medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeranensis, jest to najwyższe odznaczenie marszałkowskie,
  • 11 lutego 2017 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, Ks. Proboszcz otrzymał od Ministra Obrony Patent Oficerski (stopień podporucznika) za służbę w wojsku w czasie Seminarium,
  • Renowacja i rewitalizacja romańskich zabytków zaowocowała ogromnym wyróżnieniem na całą Polskę – 20 kwietnia 2018 r., Ks. Otton Szymków odebrał z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy rozporządzenie, w którym uznano Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek za Pomnik Historii,
  • 28 września 2018 r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej, nadano strzeleńskiemu proboszczowi – ks. Kan. Ottonowi Szymków, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Strzelna.

Dziękując Opatrzności za dar wieloletniej posługi księdza proboszcza w strzeleńskiej parafii, jesteśmy pełni uznania dla podejmowanych przez Niego, przez 25 lat różnorakich inicjatyw. Jego praca przyniosła ogromne owoce i przyczyniła się do odnowy duchowej, moralnej i materialnej całej rodziny parafialnej i naszego miasta Strzelna, które poprzez romańskie zabytki stało się jednym z najcenniejszych, najbardziej godnych oglądania miejsc związanych z dziejami europejskiej sztuki romańskiej.

Był wielkim kapłanem, ojcem naszej wspólnoty parafialnej, konserwatorem historycznego dziedzictwa pozostawionego przez siostry norbertanki, wielkim patriotą Polski i naszej Małej Ojczyzny, społecznikiem i przyjacielem wielu rodzin… Mam nadzieję, że pozostanie w naszej pamięci na długo… Z pewnością będzie nam Go brakowało…

„Serce złote miałeś,

od życia dużo nie chciałeś

Zawsze z czułością o wszystkich dbałeś…”

Damian Rybak

Fotogaleria cz. 1 –  Ks. Otton Szymków uchwycony w obiektywie:

Nie było łatwo zrobić Ks. Ottonowi zdjęcie, gdyż pełen energii znikał z zasięgu obiektywu. Jednak przez prawie 25 lat współpracy tych zdjęć jest sporo, będę zatem co jakiś czas wrzucał fotograficzne wspomnienia. Może macie Państwo jakieś swoje fotografie, którymi chcecie się podzielić z naszymi czytelnikami? Jeśli tak to można wysłać je na email damianrstrzelno@wp.pl lub skrzynkę parafialną czy też muzealną (a my dołączyły je do naszej galerii podpisując Was oczywiście jako autorów). Możecie fotki wstawić także w komentarzu na fb. Z góry dziękujemy za zainteresowanie.

INFORMACJE PRASOWE ZWIĄZANE Z OSTATNIM POŻEGNANIEM I POGRZEBEM:

W dniu 14.01.2022 r. odbędą się uroczystości pożegnalne (pogrzebowe) wieloletniego proboszcza naszej parafii, Księdza Kanonika Ottona Szymków. O godz. 17:00 będzie wprowadzenie trumny do świątyni, następnie o godzinie 17:30, w parafii p.w. Św. Trójcy w Strzelnie, wierni będą mieli możliwość uczestnictwa w różańcu w intencji zmarłego Kapłana. Natomiast o godzinie 18:00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ks. Kan. Zbigniewa Przybylskiego. Po Mszy św. pożegnalna adoracja do godziny 21:00.

Mając na uwadze jak szanowanym człowiekiem był zmarły Ks. Kan. Otton Szymków oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, każdy będzie miał możliwość oglądania pożegnalnej Mszy św. dzięki transmisji „na żywo” na Facebooku Domu Kultury w Strzelnie, FB Parafii p.w. św. Trójcy w Strzelnie, portalu StrzelnoOnline, portalu TerazStrzelno i innych…

Zapraszamy do upamiętnienia naszego Proboszcza, Honorowego Obywatela Miasta Strzelna, w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, gdzie wystawiona została księga kondolencyjna poświęcona zmarłemu. Gorąco zachęcamy.

Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński zachęca również do wspólnego przeżywania żałoby poprzez wystawienie w oknach swoich domów i mieszkań symbolicznych świec (lub bezpiecznych zniczy), mających posłużyć za podziękowanie dla Księdza Proboszcza za wiele lat aktywnej pracy na rzecz naszego miasta. Inicjatywa ma się odbyć w nadchodzący piątek, 14.01.2022 r. o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego upamiętnienia postaci Ks. Kan. Ottona Szymków.

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie w sobotę 15 stycznia o godzinie 11:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Łopiennie pod przewodnictwem Prymasa Polski Abp. Wojciecha Polaka.